top of page

Exekúcia - Mám zaťaženú nehnuteľnosť exekúciou a chcem ju predať

Človek sa môže z rôznych dôvodov dostať do ťažkej životnej situácie, v dôsledku čoho nie je ďalej schopný splniť svoje peňažné záväzky - stačí, ak má nedoplatky na odvodoch v zdravotnej poisťovni alebo sociálnej poisťovni alebo neschopnosť platiť úver či hypotéku.


Táto insolventnosť (neschopnosť platiť) môže mať trvalý charakter a môže vyústiť do takého štádia, keď sa veriteľ rozhodne vymáhať svoju peňažnú pohľadávku súdnou cestou.


Ak dlžník, nech už z akéhokoľvek dôvodu, ani v stanovený čas nezaplatí svoj dlh, súdny exekútor môže zabezpečiť pohľadávku veriteľa zriadením exekúcie na nehnuteľnosť, prípadne môže dôjsť ku začatiu výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti na dražbe za účelom núteného výkonu povinnosti, teda zaplatenia dlhu dlžníka.


Máte exekúciu, ktorá sa vykonáva nižšie uvedeným spôsobom a chcete predať svoju nehnuteľnosť?


Exekúciu je možné vykonať len spôsobmi, ktoré ustanoví Exekučný poriadok. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:


a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

b) prikázaním pohľadávky,

c) predajom hnuteľných vecí,

d) predajom cenných papierov,

e) predajom nehnuteľnosti,

f) predajom podniku,

g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.


Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté.


Žiaľ so zriadením exekučného záložného práva na byt alebo dom môže byť spojené množstvo nevýhod a obmedzení, ako napr. zákaz nakladania s nehnuteľnosťou bez súhlasu súdneho exekútora.


Ak máte exekúciu alebo zaťaženú nehnuteľnosť exekučným záložným právom, RealitnaPomoc.sk realizuje výkup v úzkej a priamej spolupráci so súdnym exekútorom, pričom môžete mať istotu, že naša hotovostná ponuka na výkup nehnuteľnosti pokryje všetky náklady a dlhy spojené s exekúciou a zvyšok financií bude vyplatený priamo Vám.


Máte exekúciu a chcete predať svoju nehnuteľnosť?

Vyžiadajte si nezáväznú hotovostnú ponuku.

Kontaktujte nás!


Comments


Využite nezáväznú a bezplatnú konzultáciu

+421 947 113 022
info@realo.sk

REALO | Výkup nehnuteľností, výkup bytov, výkup domov rýchlo za hotovosť
bottom of page